I. Postanowienia ogólne

1. Właścicielem sklepu internetowego dostępnego pod adresem: https://marekkaminski.com/sklep/jest Fundacja Marka Kamińskiego z siedzibą w Gdańsku (80-266), ul. Grunwaldzka 212,
wpisaną do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej a także do Rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk- Północ w Gdańsku pod numerem KRS: 0000133671, NIP: 5842006715, REGON: 191275740 (zwana dalej Sprzedającym).

2. Definicje ogólne:

 • Sklep – sklep internetowy https://marekkaminski.com/sklep/ prowadzony przez Sprzedającego, na zasadach określonych w niniejszym regulaminie;
 • Sprzedający – Fundacja Marka Kamińskiego, z siedzibą w Gdańsku, (80-266), ul. Grunwaldzka 212, wpisaną do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk- Północ w Gdańsku pod numerem KRS: 0000133671, NIP: 5842006715, REGON: 191275740;
 • Klient – osoba fizyczna dokonująca zakupu za pośrednictwem sklepu internetowego. Osoba dokonująca zakupu za pośrednictwem niniejszego sklepu internetowego musi mieć ukończone 18 lat oraz posiadać pełną zdolność do czynności prawnych. W przypadku osób poniżej 18 roku życia lub pozbawionych pełnej zdolności do czynności prawnych, wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna prawnego.
 • Towar – publikacje książkowe w postaci drukowanej, filmy DVD, audiobooki.

3. Klient składając zamówienie, oświadcza tym samym, że zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje go bez zastrzeżeń.

4. Dla uniknięcia ewentualnego sporu, wygląd Towaru prezentowany w Sklepie może różnić się w niewielkim stopniu od wyglądu Towaru dostarczonego Klientowi, a to ze względu na ustawienia
monitora Klienta, oświetlenie i inne warunki wykonania zdjęć Towarów, lub podobne okoliczności.

II. Przyjęcie i realizacja zamówienia

1. Momentem zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedającym jest złożenia zamówienia przez Klienta. Przez złożenie zamówienia należy rozumieć wypełnienie „formularza
zamówienia” znajdującego się na stronie Sklepu.

2. Zamówienie uważa się za złożone prawidłowo, jeżeli do elektronicznego formularza zamówienia zostaną wprowadzone wszelkie dane pozwalające na prawidłową identyfikację Klienta, w tym w
szczególności numer telefonu kontaktowego lub adres poczty elektronicznej. Brak poprawnych danych będzie skutkować brakiem realizacji zamówienia. Sprzedający zastrzega sobie prawo do
odstąpienia od realizacji zamówienia, jeżeli dane podane przez Kupującego w formularzu będą niepełne lub uniemożliwiają realizację zamówienia.

3. Osoba fizyczna składająca zamówienie musi mieć ukończone 18 lat oraz posiadać pełną zdolność do czynności prawnych. W przypadku osób poniżej 18 roku życia lub pozbawionych pełnej
zdolności do czynności prawnych, wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna prawnego.

4. Ceny towarów znajdujących się w ofercie Sklepu wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Podane ceny nie obejmują kosztów dostawy.

5. Każda transakcja będzie potwierdzona Fakturą VAT lub paragonem fiskalnym.

6. Koszt dostawy pokrywa Klient.

7. Termin realizacji zamówienia wynosi do 7 dni roboczych.

8. Z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy termin realizacji zamówienia określonego w ust. 7 może ulec przedłużeniu. Sprzedawca poinformuje Klienta o przyczynie przedłużenia terminu realizacji
zamówienia oraz określi nowy termin realizacji. W przypadku, gdyby i ten czas miał ulec wydłużeniu, Sprzedający zobowiązuje się do powiadomienia Klienta, w celu dalszych ustaleń.

9. Zapłaty za zamówienie można dokonać:

 • Przelew bankowym na konto Sprzedającego (nr rachunku bankowego: 04 1140 1137 0000 4878 8800 1013; prowadzonego przez: BRE Bank S.A, Oddział Szczecin).
 • Przelew on-line przez Dotpay (Adres firmy: Dotpay S.A., ul. Wielicka 72, 30-552 Kraków, Polska)

10. Zamówienie zostanie niezwłocznie przekazane do realizacji po wpłynięciu należności na konto Sprzedającego.

11. Zamówienie można odwołać tylko za pomocą poczty e-mail lub telefonicznie.

III. Gwarancja i reklamacje

1. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po sporządzeniu protokołu szkodowego podpisanego przez Klienta i dostawcę przesyłki.

2. W chwili odbioru Klient zobowiązany jest sprawdzić stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia jej uszkodzenia Klient obowiązany jest zgłosić ten fakt dostawcy i niezwłocznie sporządzić protokół, o którym mowa w ust. 1 powyżej.

3. Reklamacje Klient składa w terminie 7 (siedmiu) dni roboczych, liczonym od dnia, w którym nastąpiło lub miało nastąpić dostarczenie zamówionych Towarów.

4. W przypadku ewentualnych reklamacji należy skontaktować się ze Sprzedającym za pośrednictwem poczty e-mail, korespondencyjnie lub telefonicznie. Zgłaszając reklamację należy podać dane umożliwiające identyfikację Klienta i Zamówienia, w szczególności: imię i nazwisko zamawiającego, nr zamówienia, nr dowodu zakupu (faktury VAT lub paragon fiskalny) oraz opisać przedmiot reklamacji lub załączyć kopię protokołu, o którym mowa w ust. 1 powyżej. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest przesłanie towaru na adres Sprzedającego z załączonym opisem wady, lub protokołem i kopią dowodu zakupu.

5. Zwracany towar nie może nosić śladów użytkowania, musi być zwrócony w stanie nienaruszonym, w oryginalnym opakowaniu. Zwrot należy uzgodnić e-mailem, korespondencyjnie lub telefonicznie. Towar nie spełniający powyższych warunków nie zostanie przyjęty do zwrotu.

6. Sprzedawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni roboczych od dnia złożenia przez Klienta kompletnego zgłoszenia reklamacyjnego. O ewentualnych brakach w zgłoszeniu reklamacyjnym i
sposobie ich uzupełnienia Sprzedawca niezwłocznie powiadomi Klienta.

7. W razie uwzględnienia reklamacji, Sprzedawca dostarczy Klientowi nowy, niewadliwy Towar, zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie lub zwróci uiszczoną przez Klienta cenę. Jeżeli
dostarczenie nowego, niewadliwego Towaru nie jest możliwe, Sprzedawca zwróci Klientowi uiszczoną przez niego cenę.

8. W razie zwrotu towaru, Klient ponosi koszty przesyłki towaru do Sprzedającego.

9. Jeżeli Towar ma wady fizyczne lub prawne, Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 (dwóch) lat od daty wydania mu Towaru.

IV. Prawo odstąpienia od umowy

1. Klient może odstąpić od umowy kupna w terminie 14 dni poprzez złożenie odpowiedniego oświadczenia o odstąpieniu od umowy i zwrotu towaru w stanie niezmienionym (towar musi być dostarczony w oryginalnym opakowaniu – przesyłka nie może być rozpakowana).

2. Jednocześnie informujemy, iż w celu dokonania zwrotu towaru niezbędny jest wcześniejszy kontakt ze Sprzedającym.

3. Klient może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno zawierać dane identyfikacyjne Klienta (imię,
nazwisko, adres korespondencyjny), a w przypadku dokonania zakupu poprzez przelew na rzecz Sprzedającego – nr rachunku bankowego, na jaki ma być dokonany zwrot uiszczonej ceny.

4. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się lub wskazał inny sposób zwrotu.

V. Postanowienia związane z usługami świadczonymi drogą elektroniczną

1. Korzystanie ze Sklepu wymaga spełnienia przez urządzenie końcowe i system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, minimalnych Wymagań Technicznych.

2. Sprzedawca świadczy za pośrednictwem Sklepu w szczególności następujące nieodpłatne usługi na rzecz Klienta:

 • umożliwianie Klientowi składania Zamówień;
 • umożliwienie Klientowi korzystania z usług Koszyka;

3. W ramach Sklepu Sprzedawca zobowiązuje się do świadczenia usług, o których mowa w ust. 1 i 2 powyżej, nieodpłatnie, w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie. Korzystanie z
usług wskazanych w ust. 1 lub ust. 2 nie wiąże się z obowiązkiem uiszczenia przez Klienta ceny na rzecz Sprzedawcy.

4. Umowa o Świadczenie Usług zostaje zawarta z chwilą skutecznego wypełnienia i złożenia formularza zamówień.

5. Klient powinien przestrzegać postanowień Regulaminu w zakresie w jakim korzysta z usług świadczonych przez Sprzedawcę.

6. Umowa o Świadczenie Usług jest zawierana w ramach Sklepu w języku polskim, na czas wykonania zamówienia.

7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a) Korzystania z Sklepu w sposób niezakłócający jego działania, szczególnie w sposób nienaruszający praw innych Klientów i Sprzedawcy;

b) Korzystania z Sklepu zgodnie z jego przeznaczeniem;

c) Przestrzegania zakazu dostarczania i wnioskowania o zamieszczenie przez Sprzedawcę na Sklepu treści i informacji o charakterze bezprawnym.

8. Klient korzystający z Sklepu samodzielnie ponosi koszty związane z zawartymi umowami w szczególności:

 • koszty połączenia internetowego za pośrednictwem Sklepu;
 • połączenie Klienta realizowane jest w bezpiecznym, szyfrowanym połączeniu.

9. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za skutki posłużenia się przez Klienta nieprawidłowymi danymi lub danymi osobowymi osób trzecich oraz za korzystanie przez Klienta z Sklepu w sposób sprzeczny z Regulaminem.

10. Sprzedający zobowiązuje się do obsługi Sklepu z jak największą starannością.

11. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za zachowania Klientów w ramach Sklepu, w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za sprzeczne z obowiązującym w Rzeczypospolitej
Polskiej prawem oraz niniejszym Regulaminem postępowanie Klienta.

12. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za przerwy i zakłócenia wywołane działaniem siły wyższej bądź nieuprawnionym działaniem podmiotów trzecich.

13. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dostępu do Sklepu wynikający z przyczyn od niego niezależnych.

14. Sprzedający ma prawo zastosowanie przerwy technicznej w funkcjonowaniu Sklepu w przypadku przeprowadzania modernizacji, konserwacji strony, a także w wypadku zaistnienia innej usprawiedliwionej okoliczności.

VI. Ochrona Danych Osobowych

1. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego I Rady (Ue) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

2. Administratorem Danych Klienta jest: Fundacja Marka Kamińskiego z siedzibą w Gdańsku (80-266), ul. Grunwaldzka 212, wpisaną do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych
i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk- Północ w Gdańsku pod numerem KRS: 000133671, NIP: 5842006715, REGON: 191275740.

3. Administrator Danych będzie przetwarzał:

 • dane identyfikacyjne, takie jak: Imię, Nazwisko;
 • dane kontaktowe, takie jak: nr telefonu, adres korespondencyjny/ adres – e-mail;.

4. Dane osobowe Klienta są zbierane na podstawie:

 • Udzielonej przez Klienta zgody w celach marketingowych (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). Sprzedawca informuje o prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na
  zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • w związku z realizacją zawartej umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
 • obowiązku prawnego przechowywania dokumentacji wynikającego z przepisów o rachunkowości i Ordynacji podatkowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w zw. z art. 70 z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa w zw. z art. 74 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości), w celu dokonania rozliczeń zobowiązań podatkowych oraz wypełnienia obowiązków prawnych,
 • prawnie uzasadnionych interesów Sprzedającego wynikających z konieczności prawidłowej identyfikacji Klienta, w celach realizacji kontaktu z osobą Klienta, dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących Sprzedającemu i w stosunku do Sprzedającego lub obrony przed tymi roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

5. Dane osobowe Klienta mogą być ujawniane lub udostępniane:

 • podmiotom wspierającym działania Sprzedającego, tj. serwisanci i dostawcy systemów informatycznych, w tym urządzeń informatycznych na których te dane są przetwarzane,
  kancelarie prawne i podatkowe, firmy consultingowe i audytorzy, operatorzy pocztowi i firmy kurierskie, dostawcy serwerów, w tym firmy obsługujące te serwery, firmy windykacyjne.
 • innym podmiotom, gdy obowiązek ich przekazania wynika z przepisów prawa,
 • innym podmiotom, gdy jest to prawnie uzasadniony interes Sprzedającego lub podmiotu trzeciego,
 • innym podmiotom, gdy Klient udzieli na to zgodę

6. Sprzedawca zapewnia, że zakres ujawnianych informacji podmiotom, o których mowa w ust. 5 powyżej, będzie adekwatny i niezbędny do realizacji założonych celów.

7. Dane osobowe Klienta nie będą transferowane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

8. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane:

 • do momentu zgłoszenia przez Klienta sprzeciwu lub cofnięcia zgody na przetwarzanie danych.
 • przez okres niezbędny do wykonania Umowy oraz przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z przepisów prawa przysługujących Sprzedającego i w stosunku do Sprzedającego z uwagi na to, że jest to niezbędne do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Sprzedającego.
 • dane osobowe Klienta będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku przechowywania dokumentacji wynikającego z obowiązujących przepisów o rachunkowości i Ordynacji podatkowej (tj. okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku).

9. Klient ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10. Klientowi, na warunkach przewidzianych w RODO, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także w niektórych sytuacjach prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, Sprzedający przestanie przetwarzać dane Klienta w tych celach, chyba że Sprzedawca będzie w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy ze strony Sprzedającego, które są nadrzędne wobec interesów, praw i wolności Klienta lub dane będą Sprzedającemu niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

11. Zgłoszenia Klienta będą rozpatrywane bez zbędnej zwłoki, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od otrzymania przez Sprzedającego zgłoszenia, a w sprawach skomplikowanych lub z uwagi na ilość przekazanych Sprzedającemu żądań termin ten może ulec wydłużeniu do 90 dni. W przypadku skierowania do Sprzedającego korespondencji – prosi się o podanie imienia i nazwiska oraz
adresu zamieszkania, ewentualnie adresu do korespondencji Klienta, w celu prawidłowego zidentyfikowania osoby. Informujemy, że w przypadku powzięcia wątpliwości co do autentyczności osoby występującej z wnioskiem Sprzedający może zwrócić się do Klienta o podanie dodatkowych danych uwierzytelniających, np. numeru PESEL lub zadzwonić pod przekazany numer telefonu.

VII Postanowienia końcowe

1. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji. Sprzedający zastrzega sobie również prawo do
wycofania poszczególnych towarów z oferty.

2. O ile przepisy prawa bezwzględnie obowiązującego nie stanowią inaczej, wszelkie spory dotyczące umów zawartych na podstawie Regulaminu pomiędzy Sprzedawcą a Klientem
rozstrzyga sąd powszechny właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

4. Wszelkie zmiany niniejszego regulaminu nie będą miały charakteru czynności jednostronnej i będą odbywać się z poszanowaniem praw użytkowników.

5. Regulamin dostępny jest w wersji elektronicznej na stronie Sklepu internetowego.

6. Sprzedawca zapewnia środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych na podstawie Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 maja 2019 r. i dotyczy wszystkich zamówień złożonych w tym dniu i po tym dniu.

 

Siedziba Fundacji: