AINTE2019

AI NO TRACE EXPEDITION

Po zeszłorocznym sukcesie wyprawy z Polski do Japonii i z powrotem, przejechaniu 30 tysięcy zeroemisyjnych kilometrów przez 9 krajów Europy i Azji, Marek Kamiński wyrusza w pierwszą w historii podróż samochodem elektrycznym dookoła świata. Tym razem nie tylko idea NO TRACE będzie motywem przewodnim wyprawy. Hasło troska o lepszy świat wymaga odwagi poszerza swój zasięg. Od mnimalizmu zeszłorocznej ekspedycji wkraczamy w sferę osobliwości. Towarzyszem Marka Kamińskiego będzie robot humanoidalny NOA. Relacja człowiek-natura-technologia to główny motyw tegorocznej wyprawy.

TRASA

Londyn– Belgia – Francja – Niemcy – Polska – Czechy – Austria – Włochy – Grecja – Turcja – Iran – Pakistan – Indie – Chiny – Korea Południowa – Japonia – USA – Kanada – Holandia – Londyn

CEL

To, jak będzie wyglądała nasza planeta zależy od wielu czynników, ale jednym z najważniejszych jest rozwój nowoczesnych technologii i ich zastosowanie w przeciwdziałaniu zmianom klimatycznym. Wskazanie zalet technologii oraz istniejących barier w odpowiedzi na wyzwania klimatyczne i poprawę sprawiedliwości społecznej na całym świecie, jest istotą tej wyprawy.

TRZY FILARY

Singularity – osobliwość

Propozycja technologicznej osobliwości oznacza, że świat, jaki znamy, zmieni się. Kolejny wzrost wiedzy dojdzie do punktu, w którym wzrośnie ona wykładniczo: całe nasze życie ulegnie regułom technologii, a człowiek będzie mógł interweniować, aby zaspokoić potrzeby światowej populacji. Niedostatek, jaki znamy przestanie istnieć. Wyprawa wskazuje szansę w tym podejściu: jeśli ludzkość używa technologii do swoich celów, można stworzyć sprawiedliwsze społeczeństwo na wszystkich poziomach. W tym sensie sztuczna inteligencja nie polega na tworzeniu super-ludzi, ale na tym, aby ludzie byli super.

Sustainability– zrównoważony rozwój

W obliczu zmian klimatycznych Marek Kamiński stara się nie pozostawiać śladu ekologicznego podczas ekspedycji, aby zwiększyć świadomość na temat pilnej potrzeby ograniczenia emisji CO2. W konsekwencji, używając samochodu elektrycznego, Kamiński unika zanieczyszczenia powietrza, promuje postęp w tej dziedzinie i zwraca uwagę na potrzebę odpowiedniej infrastruktury. Zrównoważony rozwój jest możliwy, gdy ludzie na całym świecie dzielą się odpowiedzialnością za zmiany klimatu i kwestionują własne wzorce konsumpcji.

Social Empowerment– zaangazowanie społeczne

Osiągnięcia technologiczne mogą być wykorzystywane nie tylko do zmniejszania emisji CO2 i wspierania inicjatyw przeciwdziałających zmianom klimatu. Mogą także wspierać budowanie równości społecznej. Era cyfryzacji pozwala ludziom na swobodny i szybki dostęp do informacji, kształcenie się oraz korzystanie z wolności. Technologia ma moc upodmiotowienia społecznego, a tym samym zwiększenia autonomii każdego człowieka. Umożliwia to ludziom swobodne reprezentowanie własnych interesów i podejmowanie świadomych decyzji. Zaangażowanie społeczne oznacza wzmocnienie ludzkiej godności.

 

Interakcja między Markiem a robotem stanowi jeden z kluczowych elementów wyprawy i ukazuje potrzebę zaufania, które jest podstawą dla każdej przyszłej innowacji, aby mogła odnieść sukces.

Śledź Noa na Instagramie pod hashtagami: #noatherobot #noaexplorer

Zapraszamy do śledzenia bieżącej relacji z wyprawy na kanałach społecznościowych Marka Kamińskiego.

Instagram: @marekkaminskiexplorer

Facebook: Marek Kamiński Explorer

LinkedIn: Marek Kaminski

Twitter: @MarekKaminski

AI No Trace Expedition 2019 is the second edition of the No Trace Expedition project. After completing last year’s journey from Poland to Japan and back, driving 30,000 zero-emission kilometers through nine countries, Marek Kamiński is setting off for the first ever journey around the world by electric car. This time, the NO TRACE idea will not be the sole theme of the project. The motto caring for a better world requires courage broadens its extent. New technologies face the fight against climate change. Expanding from the minimalism of last year’s expedition we are now entering the age of singularity. Marek Kamiński will be traveling with an AI humanoid NOA. The relation between human-nature-technology is  the main theme of this year’s AINTE expedition

Route

London– Belgium – France – Germany – Poland – Czech Republic – Austria – Italy – Greece – Turkey – Iran – Pakistan – India – China – South Korea – Japan – USA – Canada – The Netherlands –  London

The route will lead through 20 countries and will take about 5 months. All endeavours and observations of the two explorers will be available to see through internet live streaming.

GOAL

The future of our planet depends on many factors, but one of the most important ones is the development of new technologies and their application to combat climate change.

The overall goal of the expedition is raising awareness for a more sustainable way of living. To establish a positive attitude towards AI as a valuable resource for answering climate challenges and improving social justice globally.

Together with a robot Marek explores the use of technological innovations to develop and educate society and to promote an environmentally friendly, sustainable and socially responsible intercourse. AINTE 2019 strives to create a new mind-set by connecting people and raising awareness for what can be achieved with AI.

 THREE PILLARS

Singularity

Following today’s proposition of the technical singularity, the world as we know it will change. The successive growth of knowledge will come to a point from whereon knowledge will increase exponentially: All life will be technologized, and human will be able to intervene in nature in order to fulfil the needs of the world population. Scarcity as we know it will no longer exist. The expedition sees a chance in this approach: If humanity is using technologies for its purpose, a fairer society on all levels can be created. In this sense, AI is not to make super humans, but to make humans super.

Sustainability

Facing climate change, Marek tries to leave no ecological trace during the expedition to raise awareness on the urgent need tokeep the carbon footprint to a minimum. By consequently using an electric car, Marek is avoiding air pollution, promotes progress in the field and attracts attention to the need for appropriate infrastructure.

Sustainable development for the entire human family and future generations is possible when people around the globe share the responsibility for climate change and constantly question their own consumption patterns.

Social Empowerment

Technological achievements can not only be used to reduce emissions and support anti-climate change measures but enableshumanity to enhance social equality. The era of digitisation allows people to quickly access information, educating themselves, shape their lives on their own and perceive and use their freedom. Technology has the vigour to facilitate social empowerment and thus, increases the degree of autonomy and self-determination which enables people to represent their interest and make their own decisions. To strengthen social empowerment means to strengthen human dignity.

The interaction between Marek and the robot constitutes one of the key elements of the expedition and demonstrates the need of trust which is crucial to every future innovation to be able to succeed.

Follow Marek Kamiński on social media to see progress of the trip:

Instagram: @marekkaminskiexplorer

Facebook: Marek Kamiński Explorer

LinkedIn: Marek Kaminski

Twitter: @MarekKaminski

Obserwuj nas na Instagram
@marekkaminskiexplorer
photo
photo
photo
photo
photo