Statut

Tekst jednolity Statutu Fundacji Marka Kamińskiego z uwzględnieniem dokonanych dotychczas zmian: § 6, 7, 32 i 33 na podstawie uchwały Fundatora z dnia 17 grudnia 1996r. nr 1/12/96, a także § 16, 26, 33 na podstawie uchwały Zarządu Fundacji nr 01/04/200a0 z dnia 3 kwietnia 2000r., § 33 na podstawie uchwały Zarządu Fundacji nr 001/07/2000 z dnia 20 lipca 2002r. oraz dodanym rozdziałem IV a, § 12 a i zmienionym § 35 i zmienionym rozdziałem IV na podstawie uchwały Zarządu Fundacji nr 001/12/2004 z dnia 20 grudnia 2004r. oraz zmian nazwy Fundacji i § 24 na podstawie uchwały Zarządu Fundacji nr 6 z 23.06.2009r; zmiany w § 6, 7, 11, 31, 31b, 31c, 33 na podstawie uchwały Zarządu Fundacji Marka Kamińskiego z dnia 05.01.2010 nr 2/2010 w następującym brzmieniu:

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1
Fundacja Marka Kamińskiego zwana w dalszej części „Fundacją” ustanowiona przez Marka Kamińskiego, zwanego dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Marię Dambek z Kancelarii Notarialnej w Gdańsku, ul. Piwna 1/2 repetytorium A nr 7622/1996, działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku, o fundacjach (Dz.U. z 1991 roku nr 46, póź. 203) oraz postanowień niniejszego statutu.

§ 2
Fundacja posiada osobowość prawną.

§ 3
Siedzibą Fundacji jest miasto Gdańsk.

§ 4
Fundacja prowadzi działalność na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, jak również poza granicami kraju – z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa.

§ 5
Fundacja używa okrągłej pieczęci z napisem w otoku, wskazującym jej nazwę i siedzibę.

ROZDZIAŁ II
CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

§ 6
Cele fundacji
Celem Fundacji jest prowadzenie działalności turystycznej, ekologicznej, społecznej, kulturalnej, artystycznej dotyczącej kultury fizycznej i sportu, naukowej, oświatowej i charytatywnej. Działalność Fundacji jest ukierunkowana na wspieranie i integrowanie wokół różnych środowisk o zasięgu regionalnym, krajowym i światowym oraz działalność pożytku publicznego.

Celem jest również organizowanie, wspieranie i animowanie inicjatyw: turystycznych, ekologicznych, społecznych, kulturalnych, artystycznych, sportowych i rekreacyjnych, edukacyjnych i charytatywnych. Ponadto rozpowszechnianie, promowanie i realizowanie innowacyjnych rozwiązań z zakresu turystyki, ekologii, pomocy społecznej, kultury i sztuki, sportu i rekreacji, edukacji, pomocy charytatywnej – pomoc na rzecz osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych intelektualnie, promocja i organizacja wolontariatu, ochrona i promocja zdrowia, działanie na rzecz osób niepełnosprawnych.

§ 7
Sposoby urzeczywistniania celów Fundacji
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

W zakresie nauki, kultury, edukacji i wychowania:

 • udzielanie wsparcia organizacyjnego, technicznego i instruktażowego uczestnikom wypraw lub ekspedycji,
 • organizowanie lub finansowanie wypraw lub ekspedycji,
 • organizowanie spotkań i sympozjów, wykładów, prelekcji, konferencji, imprez i konkursów w kraju i za granicą,
 • tworzenie, organizowanie i realizacja programów edukacyjno-naukowych związanych z celami Fundacji,
 • finansowanie i udzielanie stypendiów młodym uczestnikom wypraw lub ekspedycji oraz dla innych osób, których dotyczą cele Fundacji,
 • wspomaganie uczestników wypraw i eksploracji rejonów polarnych oraz innych miejsc na kuli ziemskiej,
 • popularyzowanie aktywności w dziedzinie turystyki w kraju i zagranicą, działań proekologicznych, a także polarystyki i eksploracji,
 • popularyzowanie idei, wiedzy, wartości, zwyczajów i osiągnięć polarystyki i eksploracji wśród młodzieży szkolnej i uniwersyteckiej oraz osób czynnych zawodowo,
 • wsparcie i promocja młodych uczestników wypraw lub eksploracji,
 • prowadzenie prac badawczych i naukowych w zakresie dziedzin związanych z turystyką, ekologią, eksploracją lub polarystyką, takich jak: geografia, nauki przyrodnicze, ochrona zdrowia i środowiska oraz kultura społeczności,
 • rozwój polskiej polarystyki i eksploracji,
 • rozwój, promocja i wspieranie polskiej turystyki regionalnej, krajowej i zagranicznej,
 • rozwój, promocja i wspieranie turystyki zagranicznej,
 • popularyzację kultury i sztuki,
 • przybliżanie społeczeństwu wspólnego dziedzictwa kulturowego,
 • rozbudowa infrastruktury związanej z turystyką, ekologią, kulturą, sztuką, edukacją i pomocą społeczną,
 • uruchamianie programów kulturalnych, edukacyjnych, społecznych i informacyjnych,
 • tworzenie narzędzi multimedialnych odpowiadających potrzebom różnych środowisk, związanych z szeroko pojętą turystyką, ekologią, kulturą, poziomem socjalnym, pomocą niepełnosprawnym, kulturą sportu i rekreacji,
 • inicjatywy i współpracę między instytucjami kulturalnymi, społecznymi oraz edukacyjnymi działającymi na rzecz turystyki, ekologii, edukacji, pomocy społecznej, kultury i sztuki, sportu i rekreacji,
 • dialog i wymiana między kulturami europejskimi i innymi kulturami, współpracę w dziedzinie wspólnoty interesów instytucji i/lub innych organizacji kulturalnych w państwach Unii Europejskiej i innych,
 • organizowanie warsztatów, szkoleń, spektakli, wydarzeń muzycznych, koncertów, festiwali, konferencji, projekcji filmów, aukcji, wystaw, plenerów, akcji twórczych i promocyjnych etc. o zasięgu regionalnym, krajowym i międzynarodowym,
 • tworzenie i promocję dzieł i inicjatyw wizualnych, muzycznych i innych oraz twórcze działania na rzecz tolerancji, swobodnej wymiany myśli oraz szerzenie idei równości,
 • prowadzenie działalności wydawniczej.

Jak wesprzeć naszą fundację?

Wesprzyj Fundację Marka Kamińskiego i razem z nami zmieniaj świat! Sposobów i możliwości jest wiele, o czym możesz przeczytać w zakładce "Pomagaj z Markiem" :)

Przekaż nam 1%

ROZLICZ SWÓJ PODATEK RAZEM Z NAMI I PRZEKAZ NAM SWÓJ 1%

Po prostu podaj następujące dane:
numer KRS: 0000 133 671

Przekaż darowiznę

04 1140 1137 0000 4878 8800 1013
BRE Bank S.A, Oddział Szczecin
Fundacja Marka Kamińskiego
Al. Grunwaldzka 212
80-266 Gdańsk
NIP 584-200-67-15

Obserwuj nas na Instagram
@marekkaminskiexplorer
photo
photo
photo
photo
photo