No Trace Expedition

 

NO TRACE EXPEDITION

To najnowszy projekt Marka Kamińskiego – podróżnika, eksploratora, autora książek i zdobywcy dwóch biegunów Ziemi w jednym roku. NTE to 30 tyś zero emisyjnych km, podróż do Japonii i z powrotem przez 9 krajów świata miejskim samochodem elektrycznym Nissan LEAF. Wyprawa realizowana w duchu No Trace – bez pozostawiania śladów.

CEL PROJEKTU

Marek Kamiński podróżując samochodem elektrycznym, stworzonym z myślą o miastach, chce nam uświadomić, że w taki sposób można przemierzać dalekie i trudne dystanse, a jednocześnie pozytywnie wpływać na otoczenie, chroniąc je przed szkodliwymi śladami ludzkiej działalności.

Ekspedycja ma pobudzić odbiorców do działania – do zrównoważonego, odpowiedzialnego stylu życia – w tym świadomego podróżowania. Podróżnik chce wykreować nowy standard podróżowania zgodny z zasadami natury, zwrócić uwagę na ważność edukowania w kontekście troski o środowisko, promować ekologiczne, zrównoważone wartości. Ta idea łączy się z innowacyjnym podejściem – Leave Trail – za którym kryje się pozostawianie śladu, ale nie w przyrodzie, tylko w umysłach ludzi.

MOTTO EKSPEDYCJI

„Troska o lepszy świat wymaga odwagi” – odwagi do zmiany swoich zwyczajów, odwagi w sięganiu po nowe technologie, odwagi w wychodzeniu ze swojej strefy komfortu, odwagi w robieniu rzeczy wciąż mało popularnych w społeczeństwie, jak np. dbałość o środowisko, czy najbliższe otoczenie.

NO TRACE W DRODZE

Wszystkie elementy wyprawy, czyli odżywianie, ubrania, zasilanie, aktywności zostaly oparte o innowacyjne technologie oszczędzające naturę. Idee i wartości projektu przejawiały się w używaniu: ekologicznych opakowań na żywność, jak i samej ekologicznej żywności, wody z butelki z filtrem, zasilania w postaci baterii ładowanych energią słoneczną, minimalistycznych zestawów ubrań – nanoubrań nieprzyjmujących zapachów, butów skonstruowanych z myślą o ekologii oraz zero emisyjnego samochodu będącego bazą do eksploracji świata.

STATYSTYKI

Całkowity dystans: 30 000 km

Czas: 144 dni. 24.05.2018 Zakopane – 15.10.2018 Warszawa.

Trasa: Polska, Litwa, Łotwa, Estonia, Rosja, Mongolia, Chiny, Korea Południowa, Japonia – Rosja, Litwa, Polska.

Średnia prędkość na trasie: 50 km/h

Max zasięg na jednym ładowaniu: 302 km

Max dystans w ciągu jednej doby: 780 km

Temperatury: max 38 Japonia //  min -3 Syberia

GENEZA NO TRACE

Filozofia wyprawy oparta została na dotychczasowych doświadczeniach podróżnika – wszystkie wyprawy, które odbył ukazywały inne oblicze podróżowania. Genezą No Trace Expedition była wędrówka na Biegun Północny i Południowy, kiedy jedynymi śladami jakie Marek Kamiński zostawił, były odbicia nart na śniegu, a wszystkie wyprodukowane śmieci zabierał ze sobą, pokazując tym samym, że wystarczy odrobina trudu, by podróżować w duchu „no trace”.

PARTNERZY PROJEKTU

Projekt No Trace Expedition skupił Partnerów, dla których ważna jest społeczna odpowiedzialność biznesu, a ich misją podobnie jak naszą, jest dbanie o środowisko naturalne i wykorzystywanie nowych technologii w służbie natury. Razem z Partnerami Projektu podjęliśmy aktywne działania na rzecz środowiska.

  • Organizator projektu: Instytut Marka Kamińskiego.
  • Sponsorzy Strategiczni: Nissan, PKN ORLEN oraz Invena S.A.
  • Mecenas wyprawy: Grupa Energa S.A. – wsparcie w ramach działań CSR
  • Partnerzy Techniczni: Salewa, Mentz Electric, Traveler by ShareMap, Koło Naukowe ADek, PIMOT
  • Partnerzy Merytoryczni: Infuture Hatalska Foresight Institute, Fundacja Alter Eko, Little Greenfinity oraz Świat z Bliska.

WSKAŹNIKI REALIZACJI PROJEKTU

Naszym zadaniem było sprawdzenie z jakimi trudnościami zmierzy się wyprawa, kierowana określonymi zasadami, czyli oszczędzaniem natury i minimalizmem. Wnioski i przemyślenia powstałe w drodze zostaną zawarte w e-booku, filmie dokumentalnym oraz raporcie naukowo-badawczym.

 

Nissan LEAF to pionier segmentu samochodów elektrycznych przeznaczonych dla masowego odbiorcy oraz światowy lider sprzedaży wśród pojazdów zeroemisyjnych. W ciągu niecałych 10 lat od premiery pierwszej generacji modelu na drogi wyjechało już 320 000 elektrycznych Nissanów LEAF, z czego 100 000 w Europie. W tym czasie kierowcy pokonali nimi ponad 4 miliardy kilometrów, co odpowiada 5 tysiącom podróży w obie strony na Księżyc.

Zebrane doświadczenie zostało wykorzystane przy tworzeniu drugiej generacji modelu. To właśnie taki samochód wybrał Marek Kamiński na swojego czterokołowego partnera podróży z Polski do Japonii.  Ta ikona Inteligentnej Mobilności Nissana definiuje sposób, w jaki marka widzi kierunek rozwoju motoryzacji w trzech głównych obszarach – tego jak pojazdy są napędzane, jak się prowadzą i w jakim stopniu są zintegrowane z otoczeniem.

Nowy LEAF w cyklu mieszanym oferuje 270 kilometrów zasięgu, a w ruchu miejskim – blisko 400 kilometrów.  Kierowca ma do dyspozycji moc 150 KM oraz 320 Nm momentu obrotowego, który dostępny jest już od najniższych obrotów. Samochód został wyposażony w szereg innowacyjnych rozwiązań po raz pierwszy zastosowanych w gamie marki. Jednym z nich jest system ProPILOT, który dzięki zastosowaniu radaru oraz kamery HD wspomaga kierowcę podczas podróżowania drogami szybkiego ruchu pozwalając na automatyczne utrzymywanie prędkości oraz dystansu od poprzedzającego pojazdu, a także automatycznie utrzymuje samochód pośrodku obranego pasa ruchu. Kolejnym bardzo przydatnym rozwiązaniem jest unikalny system e-Pedal, który umożliwia kierowcy płynne przyspieszanie i hamowanie nawet do pełnego zatrzymania pojazdu tylko i wyłącznie za pomocą jednego pedału – pedału przyspieszenia. Wszystkie zmiany w nowym modelu oraz innowacyjne technologie w nim zastosowane przyczyniły się do ogromnego sukcesu rynkowego. W ciągu zaledwie kilku miesięcy zebranych zostało ponad 37 000 zamówień w Europie, co oznacza że nowy Nissan LEAF sprzedawany jest średnio co 10 minut. W czasie wyprawy Marek Kamiński może doładowywać pojazd za pomocą szybkich ładowarek w standardzie CHAdeMO, półszybkich ładowarek 32V lub zwykłych gniazdek elektrycznych.

 

NO TRACE EXPEDITION

This is the latest project of Marek Kamiński – traveler, explorer, author of books and the winner of two poles of the Earth in one year. NTE is a trip to Japan with the Nissan LEAF electric car, which began in May this year.

AIM OF THE PROJECT

Marek Kamiński, traveling with an electric car, created for cities, wants to make us realize that in such a way you can travel distant and difficult distances, and at the same time have a positive influence on the environment, protecting them from the harmful traces of human activity.

The expedition is to stimulate the recipients to act – to a sustainable, responsible lifestyle – including conscious traveling. The traveler wants to create a new standard of traveling in accordance with the principles of nature, pay attention to the importance of education in the context of care for the environment, promote ecological, sustainable values.

THE GENESIS OF NO TRACE

The philosophy of the expedition is based on the traveler’s previous experience – all expeditions that he had showed different aspects of traveling. The genesis of the No Trace Expedition is a trip to the North and South Pole, when the only traces left by Marek Kaminski, were ski reflections on the snow, and took all the garbage produced with him, showing that just a little effort to travel in the spirit „no trace „.

NO TRACE ON THE ROAD

The whole way of carrying out the trip, i.e. nutrition, clothes, power, activities will be based on innovative technologies that conserve nature. Ideas and values ​​of the project will manifest themselves through the use of: organic food packaging, as well as organic food itself, filtered bottle water, solar powered batteries, minimalist clothing sets – odorless nanowbins, shoes designed for ecology and a car that is a base for exploration of the world, and at the same time containing ecological equipment for this exploration (eg a canoe made of cardboard, a bicycle).

OUR MISSION

We hope that the expedition will inspire many people to a sustainable, responsible lifestyle. We want to combine this idea with the innovative approach – Leave Trail – behind which lies the leaving of a trace, but not in nature, only in the minds of people. Through the project, we want to create a new standard of traveling in accordance with the principles of nature, pay attention to the importance of development and education in the area of ​​travel. Our activities are aimed at promoting ecological, sustainable value and inspiring as many people as possible to do impossible things!

MOTTO EXPEDITION

The motto of the journey is to realize that „Caring for a better world requires courage” – courage to change your habits, courage in reaching for new technologies, courage in getting out of your comfort zone, courage in doing things that are still not very popular in society, such as care for the environment or the immediate surroundings.

TRAVEL TIME – MAY – JULY 2018

It will be a Polish expedition from 6 countries: Russia, Lithuania, Latvia, Mongolia, China, South Korea, and Japan. Marek Kamiński will defeat the distance of about 13 thousand. km. On his way back to Poland, he will travel on a Trans-Siberian railway.

PARTNERS OF THE PROJECT

The No Trace Expedition project is addressed to Partners for whom corporate social responsibility is important, and their mission, like ours, is to care for the natural environment and use new technologies in the service of nature. Together with the Project Partners, we intend to emphasize active actions for the benefit of the environment.

INDICATORS FOR PROJECT IMPLEMENTATION

Our task is to check what difficulties the expedition will face, guided by specific rules, ie saving nature and minimalism. Conclusions and thoughts made on the way will be included in the e-book, documentary film and scientific-research report, in order to change the awareness of the topics discussed.

Nissan LEAF is a pioneer of the segment of electric cars designed for the mass audience and the global sales leader among zero-emission vehicles. In less than 10 years from the premiere of the first generation model, 320,000 electric Nissan LEAFs have already left the road, of which 100,000 in Europe. During this time, the drivers beat them over 4 billion kilometers, which corresponds to 5,000 round trips to the Moon.

The experience gained has been used to create the second generation of the model. It was just such a car that Marek Kamiński chose for his four-wheeled travel partner from Poland to Japan. This icon of Nissan Intelligent Mobility defines the way in which the brand sees the direction of automotive development in three main areas – how vehicles are driven, how they run, and how integrated they are with the environment.

The new LEAF in the mixed cycle offers 270 kilometers of range, and in city traffic – nearly 400 kilometers. The driver has the power of 150 hp and 320 Nm of torque, which is available from the lowest turnover. The car has been equipped with a number of innovative developments

The organizer of the project is the Marek Kamiński Institute.
The project is supported by Strategic Sponsors: Nissan, PKN ORLEN and Invena S.A.
Technical Partners included: Salewa, Mentz Electric, Traveler by ShareMap, Scientific Club ADek, PIMOT
The substantive partners are: Infuture Hatalska Foresight Institute, Alter Eko Foundation, Little Greenfinity and Świat z Bliska.

Obserwuj nas na Instagram
@marekkaminskiexplorer
photo
photo
photo
photo
photo